Privacyreglement.

Privacybeleid Agisko

Laatste update: 6 mei 2022

Dit is het privacy statement van Agisko BV. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is Agisko BV, Van de Wervestraat 20 bus 204, 2060 Antwerpen.

Gelieve dit “Privacybeleid” aandachtig te lezen, want ze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, en welke cookies worden gebruikt. Door onze diensten te gebruiken of uw diensten te leveren, een overeenkomst met ons te ondertekenen, of onze website te bezoeken (toegankelijk via het volgende webadres: www.Agisko.be), verklaart u dat u deze Privacyverklaring heeft gelezen, en dat u uitdrukkelijk instemt met de inhoud ervan, alsook met het verwerken zelf.

1. Algemeen:

Agisko stelt zich middels huidige privacy statement in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, alsook met de omzetting van deze Europese Verordening in Belgische wetgeving, welke op 5 september 2018 van kracht werd en welke de Belgische privacy wet van 1992 opheft.
Tevens respecteert Agisko de anti-spam bepalingen van Boek XII van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, met betrekking tot de “Wet op de elektronische economie”
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan bereikt worden op hello@agisko.be.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

• Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Agisko internetsite registreert;
• Reglement: dit privacyreglement;
• Privacywetgeving of “de wet”: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

2. Toelichting op het reglement

Agisko mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Agisko de plicht om haar klanten, prospecten en bezoekers van deze website:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Agisko worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen verwerken;
• toestemming te vragen voor het verwerken van bepaalde gegevens.

Agisko vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Agisko in dit reglement een toelichting op hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Agisko expliciet om uw toestemming moet vragen.

3. De persoonsgegevens die Agisko gebruikt en het doel van dat gebruik

Agisko verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Agisko, de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Agisko of via het contactformulier contact met ons opneemt. Agisko verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, pasfoto, IP-adres en e-mailadres.
 
Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Agisko sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).
IP-adressen/cookies
Agisko houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.
Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Agisko verstrekt uw persoonsgegevens niet aan personen of bedrijven buiten de Agisko-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Agisko met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

5. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Agisko verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Agisko worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Agisko beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Agisko om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Agisko hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Agisko verstrekte persoonsgegevens;
• Agisko heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, zal Agisko zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
6. Uw rechten al betrokkene
• het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• het recht op inzage: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten: Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op hello@agisko.be aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Agisko.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Agisko opnemen via hello@agisko.be en probeert Agisko er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door Agisko? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via hello@agisko.be.
Uiteraard zal Agisko ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Agisko.

7. Klachten

Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder (Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: contact@apd-gba.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.

8. Disclaimer

De informatie op de website Agisko.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een offerte van Agisko.
Agisko besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Agisko aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Agisko is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op onze site plaatsen en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Agisko.
Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.
Deze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy noch de inhoud van deze sites.
Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij Agisko, tenzij anders vermeld.

8. Aanpassingen aan de privacy verklaring

We kunnen deze privacyverklaring mogelijks af en toe aanpassen.
Om u op de hoogte te brengen van aanpassingen aan deze privacyverklaring, zullen we de revisiedatum bovenaan deze pagina aanpassen. De nieuwe, aangepaste privacyverklaring zal gelden vanaf die datum. Daarom raden we u aan om deze verklaring af en toe eens te herlezen, om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.